Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 66

Welcome to your GK & IQ Exam Set 66

पानी देखि डराउने रोगलाई के भनिन्छ ?
X-Ray को आविस्कारक को हुन् ?
नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग कहिले देखि शुरू गरियो ?
पुनर्जागरन आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरू भएको हो ?
संयुक्त राष्ट्र संघको दसस्याता बाट पहिलो पटक हटाईएको राष्ट्र कुन हो ?
यदि winter लाई कोड भाषाम 725341 लेखिन्छ भने rent लाई के लेख्नुपर्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.