Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 66

Welcome to your GK & IQ Exam Set 66

पानी देखि डराउने रोगलाई के भनिन्छ ?

X-Ray को आविस्कारक को हुन् ?

नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग कहिले देखि शुरू गरियो ?

पुनर्जागरन आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरू भएको हो ?

संयुक्त राष्ट्र संघको दसस्याता बाट पहिलो पटक हटाईएको राष्ट्र कुन हो ?

यदि winter लाई कोड भाषाम 725341 लेखिन्छ भने rent लाई के लेख्नुपर्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.