Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 26

Welcome to your GK & IQ exam set 26

नेपालको संविधान २०७२ मा कतिवटा भाग छन् ?

"रारा राष्ट्रिय निकुंज" कुन प्रदेशमा पर्दछ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छ ?

महान्यायधिवत्ता कसको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ ?

राज्य शक्तिको तेस्रो अंग ............ हो ।

यदि 3456 भनेको rope हो भने 5463 भनेको के हो ?

(७, ४९ ) भएजस्तै देहायको कुन मिल्छ ?

1. 10pKr
2. 10Pkr
3. 10pKr
4. 10pkR

  • The way to get started is to quit talking and begin doing.
  • The way to get started is to quti talking and begin doing.

1. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
2. Your time is limietd, so don't waste it living someone else's life.

Leave a comment

Your email address will not be published.