PSC Notices

(खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना

  यस कार्यालयको वि.नं.१२५१०/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चोथो तह, सहायक पदमा यस कार्यालयको मिति- २०७६/०९/१६ को सूचना नं. ३८०७६/०७७ बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि कालिका नगरपालिका, चितवनमा सिफारिस गरिएका योग्यताक्रम नं. ५, रोल नं. ४११०३८ का उम्मेदवार मोती रोका क्षेत्री, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको…

नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

  नेपाल प्रहरीको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै अन्य बाँकी कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ | http://www.psc.gov.np/assets/uploads/files/1-076-77_final.pdf Source:psc.gov.np

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१८।०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. र लेखा समूह तह ५, सहायक र लेखासहायक/लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।

  यस कार्यालयको वि.नं. ११९१८ । ०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचा तह, लेखा सहायक/लेखापाल पदमा यस कार्यालयको सू.नं. ६९।०७६-७७, मिति २०७६।८ । २९ सिफारिश सम्बन्धी सूचना अनुसार स्थायी नियुक्तिका लागि म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोटमा सिफारिश हुनु भएका यो.क्र.नं. ९७ का सुशिल लम्सालले यस कार्यालयमा आफ्नो घरायसी…

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७, विभिन्न सेवा समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) वा सो सरह पदमा पोखरा र बाग्लुङ परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणमा उतिर्ण उम्मेदवारहरुको द्रितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौंको वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा र बाग्लुङ राखी प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उतिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा पूर्व प्रकाशित मिति र समयमा देहाय बमोजिमको परीक्षा केन्द्रमा…

विभिन्न सेवा समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ..

  धनकुटा कार्यलयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-16700/076-77, विभिन्न सेवा समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Source:psc.gov.np

लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१९-१३९२०।०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।

  लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहका लागि सञ्चालित विज्ञापन नं. १३९१९-१३९२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इज्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समुह, चौथो तह, अमिन पदको माग पद संख्या ९ को स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका कमेदबार हरुले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको कुल योगफलको आधारमा मिति २०७६।११। २८ को निर्णयानुसार देहाय…

पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।

  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/075-76, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । Source:psc.gov.np

लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१४-१३९१७।०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।

  लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट स्थानीय तहका लागि सञ्चालित विज्ञापन नं. १३९१४-१३९१७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पदको माग पद संख्या १५४ को स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको कुल योगफलको आधारमा मिति २०७६।११।२५ को निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको…

उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ..

  लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५१३/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना   लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३६७/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।   Source:psc.gov.np

उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना।

  लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.नं. १२९६२/०७५-७६ (आ.ज.), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौंथो तह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको रोल नं. ४५११०० का उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना। Source:psc.gov.np

error: Content is protected !!