PSC Notices

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । Source:psc.gov.np

स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना, हेटौंडा कार्यालय।

  हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२५०५/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा सिफारिस भएका योग्यताक्रम नं. १०, रोल नं. ४१०३४५ का सन्जयवहादुर स्याङतानले उक्त पदबाट मिति २०७६।०९। १८ गतेबाट लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको व्यहोराको पत्रको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य…

(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९२१। २०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह चार, सहायक पदमा यस कार्यालयको मिति २०७६। ०९। २१, सूचना नं ७७। २०७६-७७ बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा सिफारिस भएका यो.क्र.नं. २६ का दीपक बि.सी. यस कार्यालयको सूचना नं. १२९। २०७६-७७, मिति २०७७।०३।१५…

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ९/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

सशस्ल प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको मिति २०७६।११।१५, १६ र १७ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझाई तपसिलका उम्मेदवारहरुले पुनर्योग गराई पाउँ भनि पेश गर्नुभएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा साविकको नतिजामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको व्यहोरा पुनर्योग समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।…

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित ! लोक सेवा आयोगद्वारा लिईने लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना..

  लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी स्‌चना संक्रमणका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) ले सृजना गरेको स्वास्थ्य स्रक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हाललाई मिति २०७६ चैत्र ८ गते शनिवारदेखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्म आयोगद्वारा सञ्चालन हुने गरी पूर्वनिर्धारित निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फका लिखित परीक्षाका कार्यक्रम अर्को…

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदका लागि बुटवल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौँको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकील समुह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा पूर्व प्रकाशित कार्यक्रम अनुसार देहायको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले…

शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना…

    लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना     लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा…

लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १२९६५/०७५-७६ (खुला), चौथो तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।

  आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि सञ्चालित विज्ञापन नं. १२९६५/०७५-७६ (खुला), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भ समूह, अमिन (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या ११ (एघार) का लागि लिईएको लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका १६ (सोह) जना उम्मेदवारहरुको मिति २०७६/११/३० गते गते सञ्चालन भएको अन्तरवार्तामा उपस्थित १६ (सोह) जना उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा र…