Vacancies

लोक सेवा आयोग द्वारा खरिदार पदका लागि निकै नै भारि संख्यामा दरखास्त आव्हान।

  निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह का राजपत्र अर्नकित द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा आ.प्र, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली www.psc.gov.np मार्फत्‌ आवेदन दिनुपर्नेछ ।   Source:gorkhapatraonline.com    …

करारमा जागिर खुल्यो !!

  प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७७।०७।१४ यस डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौँको आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस कार्यालयका लागि भेटनरी डाक्टर (सातौँ तह) पदमा २०७० असार मसान्तसम्मका लागि करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनमित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ…

भारि संख्यामा जागिर खुल्यो ! आ.प्र , खुला र समावेशी तर्फका पदहरुको विज्ञापन।

  लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सहमती बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका देहायका सेवा, समुहका आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने हंदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुवाट रीतपूर्वकको दरखास्त आव्हान गरिएको छ । दरखास्त फाराम कम्पनीको प्रधान कार्यालय, कुलेश्वरबाट प्राप्त गरी सम्पूर्ण विवरण भरी हालसालै खिचिएको…

कर्मचारी आवश्यकता ! नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा कर्मचारी माग।

  सूचना प्रकाशित मिति : २०७६।१२।६ यस प्रतिष्ठानमा देहाय अनुसारको सेवामा ६ महिना अवधिको लागि करारमा लिनु पर्ने भएकोले निम्नानुसार योग्यता भएका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र आफनो व्यक्तिगत विवरण, फोटो एक प्रति, शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर तालीम र नागरिकताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु सहित यस प्रतिष्ठानमा निवेदन…

जागिर खाने मौका ! विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी माग।

    ( दोश्रो पटक प्रकाशित ) अपर तामाकोशी हाइड्डोपावर लिमिटेड कम्पनीमा रिक्त रहेका अधिकृतस्तरका देहायका पदहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न तपसिलमा उल्लिखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले कम्पनीबाट स्वीकृत दरखास्त फारम भरी मिति २०७६।१२॥१५ गते भित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७६।१२।२५ भित्र कम्पनीको ज्ञानेश्वर स्थित कार्यालयमा…

लोक सेवा आयोगद्वारा भारि संख्यामा कर्मचारी माग !

  निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह का राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीकल्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.psc.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपनेछ । Source:gorkhapatraonline.com (दोश्रो-पटक प्रकाशित)