Banking Notices

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.७१/०७५-७६ (वाग्मती प्रदेश), चौथो तह, प्रशासन नगद, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै अन्तर्वार्ता र अन्य बाँकी कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ…

नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३।०७६ प्रशासन, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

  नेपाल राष्ट्र बैंक तर्फको वि.नं. १३/२०७६ प्रशासन, सहायक, सहायक द्वितीय पदको मिति २०७६।१०।१८ गते सञ्चालन भएको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझाई तपसिलका उम्मेदवारहरुले पुनर्योग गराई पाउँ भनि पेश गर्नुभएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा साविकको नतिजामा कुने पनि परिवर्तन नभएको व्यहोरा पुनर्योग समितिको मिति २०७६।११।२१ को निर्णयानुसार सम्बन्धित…

नेपाल बैंक लिमिटेडको विभिन्न तहका पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

  नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ७, उपप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना     नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ६, सहायकप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना     नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ५, वरिष्ठ सहायक…

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड , अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको सूचना।

  यस बैंकको केका, प्रदेश ३ र सोअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गर्ने गरी तह ४ सहायक (प्रशासन सेवा प्रशासन समूह) पदमा तपसिलबमोजिमको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति गर्न मिति २०७५।१२।२२ मा प्रकाशित विज्ञापनका लागि श्री लोक सेवा आयोगले निम्न मितिमा सञ्चालन गरेको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूमध्ये लोक सेवा…

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६४/०७५-७६ (प्रदेश नं ३/वाग्मती प्रदेश), प्रशासन, सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

  मितिः-२०७६।१०।१३ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै अन्तर्वार्ता र अन्य बाँकी कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध…

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम सिफारिस गरिएको सूचना।

  यस बैंकको प्रदेश नं. २ र सो अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा कम्तिमा ७ वर्ष काम गर्ने गरी तह ४ सहायक (प्रशासन सेवा प्रशासन समूह) र तह ४ सहायक (नगद) (प्रशासन सेवा नगद समूह) पदमा तपसिलबमोजिमको पद संख्यामा पदपूर्ति गर्न मिति २०७५।१२।२२ मा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार श्री लोक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित लिखित…

नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. ११।०७६ प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

  पुनर्योग सम्बन्धि सूचना । नेपाल राष्ट्र बैंक तर्फको वि.नं. ११/२०७६ प्रशासन, अधिकृत, तृतीय सहायक निर्देशक पदको मिति २०७६।१०।११ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझाई तपसिलका उम्मेदवारहरुले पुनर्योग गराई पाउँ भनि पेश गर्नुभएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा साविकको नतिजामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको व्यहोरा पुनर्योग समितिको मिति २०७६।११।०६…

राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम सिफारिस गरिएको सूचना

  यस बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गर्नेगरी तह ४ सहायक (प्रशासन सेवा प्रशासन समूह) र तह ४ सहायक (नगद) (प्रशासन सेवा नगद समूह) पदमा तपसिल बमोजिमको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति गर्न मिति २०७५१२।२२ मा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार श्री लोक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित लिखित…

नेपाल राष्ट‍्र बैकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक पदको खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना

  नेपाल राष्ट‍्र बैकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक पदको खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित Source:psc.gov.np

नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १२-१४/०७६-७७ (आ.प्र.) विभिन्न पद तथा तहका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै अन्तर्वार्ता र अन्य बाँकी कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ । Source:psc.gov.np