sagar123

निम्नमाध्यमिक तह अंग्रेजी र सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन।

  निम्नमाध्यमिक तह सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन     निम्नमाध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन Source:tsc.gov.np

परीक्षा तथा पठनपाठन स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अत्यन्त जरुरी सूचना माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित COVID-19 संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७६।१२।०५ गते बसेको वैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । Source:doe.gov.np

सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना

  प्रस्तत विषयमा यस आ.व. २०७६।७७ को विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक दरबन्दी तथा राहत शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामदायिक विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न भनी यस केन्द्रको वेभसाइट र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन पेश गर्ने विद्यालयहरुको बिवरण…

निम्नमाध्यमिक तह गणित विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन

  शिक्षक सेवा आयोगबाट गत आश्विन महिनामा सञ्चालित निम्नमाध्यमिक तह को अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क (५० अंक) ल्याउन सफल उम्मेदवारहरुको रोल नं.को क्रमअनुसारको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । Source;tsc.gov.np  

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदका लागि बुटवल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौँको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकील समुह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा पूर्व प्रकाशित कार्यक्रम अनुसार देहायको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले…

error: Content is protected !!