Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Nasu / Kharidar IQ Exam ( Chaitra 18)

Welcome to your Weekly exam !!

Name
1. 
Arrange in a meaningful Sequence. 1. Rain 2. Vaporization 3. Water 4. Condensation 5. Clouds

2. 
Arrange in a meaningful Sequence. 1. Digestion 2. Cooking 3. Chewing 4. Swallowing 5. Testing

3. 
Arrange in a meaningful Sequence. 1. Plant 2. Food 3. Seed 4. Leaf 5. Flower

4. 
Find the next in the sequence 1,4,10,22,46,…….?

5. 
Find the next in the sequence 15,20,30,10,15,20,8,13,…….?

6. 
Find the next in the sequence 0,3,8,15,24,…?

7. 
Find the next in the sequence 9,25,49,81,…….?

8. 
Find the next in the sequence 2,5,17,65,257,…….?

9. 
Find the next in the sequence 3,5,8,13,22,…….?

10. 
WFB, TGD, QHG, ?

11. 
AZ, GT, MN, ?, YB

12. 
H, I, K, N, ?

13. 
Z, S, W, O, T, K, Q, G, ?, ?

14. 
A, G, L, P, S, ?

15. 
AB, DEF, HIJK, ?, STUVWX

16. 
Y, B, T, G, O, ?

17. 
aAIL4s जस्तै देखिने तलको मध्ये कुन हो ?

18. 
a,b,c,d बाट उस्ता उस्तै देखिने कुन कुन हुन ?

a. 69bdO0
b. 69dboO
c.  69bd0O
d. 69db0O

19. 
दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो ? REACTHE

20. 
तल दिईएको पहिलो टेबलको डाटा दोश्रो टेबलमा कति स्थानमा गलत सारिएका छन् ?

21. 
तलका मध्ये कुन फरक हुन् ?

(क) १५+५×५             (ख) १०+१५×२

(ग) ८०÷४×२               (घ) १०×२÷२

22. 
छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्: 14, 28, 20, 40, 32, 64, ...

23. 
Select a figure from answer set which must continue the series of question figure.

24. 
Select a figure from answer set which must continue the series of question figure.

25. 
Select a figure from answer set which must continue the series of question figure.

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.