Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Nasu / Kharidar IQ Exam (Poush 15)

Welcome to your Weekly Exam !!

Name
Q.1. तलको आकृती मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

Q.2. तलको आकृती मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

Q.3. तलको आकृती मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

Q.4. तलको आकृती मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

Q.5. तलको आकृती मध्ये नमिल्ने कुन हो ?

Q.6). तलको मध्ये कुन फरक हो ?

Q.7). तलको मध्ये कुन फरक हो ?

Q.8). तलको मध्ये कुन फरक हो ?

Q.9). तलको मध्ये कुन फरक हो ?

Q.10). तलको मध्ये कुन फरक हो ?

Choose the odd one.

Choose the odd one.

Choose the odd pair.

Choose the odd pair.

Choose the odd one.

Q.17)

Q.18) 2 : 4 : : 4 : ?

Q.19) 22 : 13 : : 16 : ?

जहाज : समुद्र भएझै उँट को के हुन्छ ?

छाताको सम्बन्ध वर्षासँग भएजस्तै चस्माको सम्बन्ध के सँग हुन्छ ।

अध्यारो : बत्ति जस्तै तलको कुन बिकल्प सहि हुन्छ ?

तल दिईएका शब्दहरुको कुन arrangement ठिक छ ?

(1) Ram

(2) Ramesh

(3) Ram 23

(4) Ramesh 21

तल दिईएका शब्दहरुको कुन arrangement ठिक छ ?

(1) Jonson A.J.

(2) Joseph Agustine, London street

(3) James Bond

(4) Joseph 98732

तल दिईएका अक्षरहरुबाट निर्माण हुने अर्थपूर्ण शब्द कुन हो ?

 TOOATP

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.