Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Nasu / Kharidar IQ Exam (Mangsir 9)

Welcome to your Weekly exam !!

Name
Q.1. 1. Rain 2. Vaporization 3. Water 4. Condensation 5. Clouds

Q.2. 1. Digestion 2. Cooking 3. Chewing 4. Swallowing 5. Testing

Q.3. 1. Plant 2. Food 3. Seed 4. Leaf 5. Flower

Q.4. 1. Book 2. Pulp 3. Wood Stilt 4. Forest 5. Paper

Q.5. 1. Accident 2. Judge 3. Doctor 4. Advocate 5. Police

Q.6. 1. Rock 2. Hill 3. Mountain 4. Ranges 5. Stone

Q.7. Find the next in the sequence 1,4,10,22,46,…….?

Q.8. Find the next in the sequence 15,20,30,10,15,20,8,13,…….?

Q. 9. Find the next in the sequence 0,3,8,15,24,…?

Q. 10. Find the next in the sequence 9,25,49,81,…….?

Q. 11. Find the next in the sequence 2,5,17,65,257,…….?

Q. 12. Find the next in the sequence 3,5,8,13,22,…….?

Q. 13. WFB, TGD, QHG, ?

Q. 14. AZ, GT, MN, ?, YB

Q. 15. H, I, K, N, ?

Q. 16. Z, S, W, O, T, K, Q, G, ?, ?

Q. 17. A, G, L, P, S, ?

Q. 18. AB, DEF, HIJK, ?, STUVWX

Q. 19. Y, B, T, G, O, ?

Q. 20. aAIL4s जस्तै देखिने तलको मध्ये कुन हो ?

Q. 21. a,b,c,d बाट उस्ता उस्तै देखिने कुन कुन हुन ?

a. 69bdO0
b. 69dboO
c.  69bd0O
d. 69db0O

Q. 22. दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो ? REAcTHE

Q. 23. तल दिईएको पहिलो टेबलको डाटा दोश्रो टेबलमा कति स्थानमा गलत सारिएका छन् ?

Q. 24. तलका मध्ये कुन फरक हुन् ?

(क) १५+५×५             (ख) १०+१५×२

(ग) ८०÷४×२               (घ) १०×२÷२

Q. 25. छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्: 14, 28, 20, 40, 32, 64, ...

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.