Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Office Management Exam Set 2 (Jestha 13/80)

Welcome to your Office Management Exam Set 2

1. विभिन्न सेवाहरु मिलेर बनेको एकिकृत सेवा............................. हो ।

Add description here!

2. निजामति सेवा अन्तर्गत जम्मा ........................... सेवाहरु रहेका छन् ।

3. आन्तरिक पदपुर्तिमा तलका मध्ये कुन पर्दैन ?

4. ५ औँ तह कुन श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ ?

5. समावेशी सिद्धान्त अनुसार आदिवासी/जनजातीलाई कति % सिट छुट्टयाईएको छ ?

6. सट्टा विदा ..................... लाई पाईन्छ ।

7. प्रसुति स्याहार विदा.............. दिन पाईन्छ ।

8. निजामति सेवाका कर्मचारी ........... बर्षमा अवकाश प्राप्त हुन्छन ?

9. असधारण विदामा................ ?

10. प्रसुति विदा सेवा अवधिमा............... पटक पाईन्छ ?

11. परिपत्रलाई English मा के भनिन्छ ?

12. A circular is ………….. document informing all persons or offices in one letter at a time.

13. Dispatch भनेको के हो ?

14. Correspondence भनेको के हो ?

15. कुनै कार्यालयमा श्रावण महिनामा ५० वटा पत्र प्राप्त हुन्छ र सो कार्यालयबाट २० वटा पत्रको जवाफ जान्छ भने कार्यालयको दर्ता किताबमा लेखिने नयाँ दर्ता नम्बर कति हुन्छ?

16. कुनै कार्यालयमा श्रावण महिनामा ३५ वटा पत्र प्राप्त हुन्छ र सो कार्यालयबाट ३० वटा पत्रको जवाफ जान्छ भने कार्यालयको चलानी किताबमा लेखिने नयाँ चलानी नम्बर कति हुन्छ?

17.निजामति ऐन २०७५ को कुन परिच्छेदमा आचरणको व्यवस्था रहेको छ ?

18.कार्य सम्पादन मुल्यांखन वापत कति अंक दिने व्यवस्था रहेको छ ?

19.तालिम वापत कति अंक दिने व्यवस्था रहेको छ ?

20. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि बढुवा हुनको लागि सेवा अवधि कति बर्ष हुनुपर्दछ ?

21.कुन जिल्ला पिछिचिएको क्षेत्रमा पर्दैन ?

22.कुन तह राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा पर्दैन ?

23. समावेशी सिद्धान्त अनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई कति % सिट छुट्टयाईएको छ ?

24. समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलितलाई कति % सिट छुट्टयाईएको छ ?

25. कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सुपरवेक्षकले दिन सक्ने अधिकतम अंक कति हुन्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.