Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Office Management Exam Set (2079/09/02)

Welcome to your Office Management Exam Set (2079/09/02)

Name
आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणाको विकास कहिले भएको मानिन्छ ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको परम्परागत अवधारणा निम्नमध्ये कुन मान्यता रहेको पाइदैन् ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधुनिक अवधारणा देहायको कुन मान्यता रहेको पाइन्छ ?

नेपालमा घुम्ती सेवाको अवधारणा कहिलेदेखि लागु भएको हो ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विशेषतामा देहायको कुन पर्दैन ?

विश्वमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो ?

विश्वमा सार्वजनिक बडापत्र सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो ?

नेपालमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात कहिले भएको हो ?

सेवाग्राहीहरुको सर्वोपरी हितका लागि सार्वजनिक बडापत्रको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् ?

नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो ?

नेपालमा सार्वजनिक बडापत्रको अवधारणालाई कुन प्रशासन सुधार आयोगले आत्मसात गरेको थियो ?

अनावश्यक अभीलेख अन्तर्गत देहायको कुन पर्दछ ?

अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुण देहायका मध्ये कुन हो ?

अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणअन्तर्गत देहायकोमध्ये कुन पर्दैन ?

अभिलेख व्यवस्थापनको महत्वअन्तर्गत देहायको कुन पर्दैन ?

सामान्यतया अभिलेखलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

ज्यादै महत्वपुर्ण अभिलेख अन्तर्गत देहायको कुन पर्दैन ?

सरकारी बजेट सामान्यतया कति वर्षका लागि तयार गरिन्छ ?

सरकारी बजेट कसले तयार गर्दछ ?

सरकारी बजेट कसले स्वीकृत गर्दछ ?

सरकारी बजेटको कार्यन्वयन कसले गर्दछ ?

प्रशासकिय व्यवस्थापनको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन ?

MBO को पुरा रुप के हो?

Theory X and Y का प्रतिपादक को हुन ?

मानवीय मुल्य र मान्यतामा काम र व्यवहारको आधारमा व्यक्तिलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.