Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Office Management Exam Set (2078/08/24)

Welcome to your Office Management Exam Set (2079/08/24)

Name
1. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ कहिलेदेखि लागु भएको हो ?

2. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ मा कति परिच्छेद र दफा छन् ?

3. 
निजामति सेवाको गठन सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन,२०४९ को कुन परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ ?

4. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ को परिच्छेद ४ मा के को व्यवस्था गरिएको छ ?

5. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ को परिच्छेद ५ मा के को व्यवस्था गरिएको छ ?

6. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ को परिच्छेद ६ मा के को व्यवस्था गरिएको छ ?

7. 
अध्ययन,तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धि व्यवस्था निजामति सेवा ऐन,२०४९ को कुन परिच्छेदमा गरिएको छ ?

8. 
निजामति सेवा ऐन,२०४९ को परिच्छेद ६ मा के को व्यवस्था गरिएको छ ?

9. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार महिलाको लागि कति % आरक्षण छुट्याईएको छ ?

10. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार घर विदा कति कति दिनमा लिन सकिन्छ ?

11. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार असधारण विदा कति समयको हुन्छ ?

12. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार कुन विदामा तलब पाईदैन ?

13. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार प्रसुति विदा कति दिनको पाईन्छ ?

14. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि कति बर्ष पुगेपछि बढुवाको लागि योग्य हुन्छ ?

15. 
निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको परिक्षण काल पुरुषको हकमा कति बर्षको हुन्छ ?

16. 
विधुतीय माध्यमबाट हुने पत्रव्यवहारमा तलको कुन पर्दैन ?

17. 
चिठीपत्रको भागअन्तर्गत तलको कुन पर्दैन ?

18. 
प्रयोगका आधारमा चिठिपत्रलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

19. 
कुनै कार्यालयबाट कार्य फछर्यौटका लागि लेखिआएको पत्र कुन पत्र हो ?

20. 
जरुरी अंकित पत्रमा आफैले कार्य फछर्यौट गर्नुपर्नेमा कति दिनमा कार्य फर्छयौट गर्नुपर्दछ ?

21. 
अति जरुरी अंकित पत्रमा आफैले कार्य फर्छयौट गर्नुपर्नेमा कति दिनभित्र कार्य फर्छयौट गर्नुपर्छ ?

22. 
कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठीपत्रहरुको अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ ?

23. 
चिठीपत्रहरु कार्यालयबाट अन्यत्र पठाउने समयमा पत्रहरुको अभिलेख राख्ने कामलाई के भनिन्छ ?

24. 
चलानी गर्दा देहायको कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुदैन ?

25. 
चिठीपत्र बुझाउँदा प्रयोग हुने किताब कुन हो ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.