Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Office Management Exam Set (2079/08/17)

Welcome to your Office Management Exam Set (2079/08/17)

Name
1. 
कुनै निश्चित उदेश्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएका सघं संस्थाहरू जहाँबाट नियमित एवम् भैपरी आउने कार्य सञ्चालन हुन्छ,त्यस स्थानलाई के भनिन्छ ?

2. 
सामान्यतया कार्यालयमा कुन कुन कार्य गरिन्छ ?

3. 

तलका भनाइबाट विचार गर्नुहोस् ।

(१)               कार्यालयको काम बढी दक्षताका साथ सम्पन्न हुनु आवश्यक छ ।

(२)               कार्यालयको कामलाई पनि उत्पादनकै एक अंग मानिन्छ ।

(३)               कार्यालयले गर्नुपर्ने लार्यहरु बढ्दै गएको पाईदैन ।

माथिको कुन भनाई सहि छ ?

4. 
संस्थाको उदेश्य अनुसार कार्यालयको गठन कति किसिमबाट गर्न सकिन्छ ?

5. 
देहायको कुन स्थायी कार्यलय अन्तर्गत पर्दैन ?

6. 
कर्तव्य, नाफा र सेवाको हिसाबले कार्यालयलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

7. 
व्यवसायिक कार्यालयलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

8. 
कार्यालय सहायक अन्तर्गत देहायको कुन पर्दैन ?

9. 
कुनै पनि कार्यालयको सम्बन्धित शाखा वा फाँटमा रहने कार्यालय सहायकलाई के भनिन्छ ?

10. 
कुनै पनि कार्यालयका प्रमुखको कार्यालयसम्बन्धि काममा सहयोग पर्याउने सहायक स्तरका तोकिएका कर्मचारीलाई के भनिन्छ ?

11. 
अधिकृत वा सो सरह पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति तोकिएको हुन्छ ?

12. 
सुब्बा वा सो-सरहको पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ ?

13. 
खरिदार वा सरहको पदका लागि न्युनतम योग्यता कति हुनुपर्छ ?

14. 
कार्यालय स्रोत साधन भन्नाले के बुझिन्छ ?

15. 
कार्यालयमा साधन स्रोतको आवश्यकता किन पर्दछ ?

16. 
कार्यालयमा प्रयुक्त जनशक्तिलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

17. 
प्राविधिक जनशक्तिलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

18. 
एउटै कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिहरुका बीचमा गरिने सञ्चारलाई के भनिन्छ ?

19. 
एउटै मुलुकका विभिन्न क्षेत्र वा जिल्लाबीचमा हुने सञ्चारलाई कुन सञ्चार भनिन्छ ?

20. 
लिखित सञ्चारको साधनमा तलको कुन पर्दैन ?

21. 
कुनैपनि कार्यालयको उदेश्यअनुसारका कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागी तयार पारिएको कार्यप्रणालि वा रुपरेखा वा खाकालाई के भनिन्छ ?

22. 
पत्रव्यवहार कुनकुन पक्ष बिच हुने गर्दछ ?

23. 
विधुतीय माध्यमबाट हुने पत्रव्यवहारमा तलको कुन पर्दैन ?

24. 
प्रयोगका आधारमा चिठिपत्रलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ?

25. 
कुनै कार्यालयबाट कार्य फर्छौयटका लागि लेखिआएको पत्र कुन पत्र हो ?

Leave a comment

Your email address will not be published.