Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Non-Technical IQ Exam (Bhadra 25)

Welcome to your Non-Technical IQ Exam Set-6

Name
1.If Reasoning : Mental :: Caning : --------?

2. If Clock : Time :: ------? : --------?

3.बक्समा हिडेपछि ३x४ को कोठामा कति तरिकाले हिड्न सकिन्छ ?


 

 

4. तलको आकृतीमा कति वटा आयातहरु छन् ?

5. १२३ : ६ :: ३४७ : .......?

6. ३ को १२ भएजस्तै ५ को के हुन्छ ?

7.

8.

9. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस B , C , E , G , H , K , K , O , ? , ?

10. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस DE , J , NO , T , ?

11. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस A , D , I , R , ?

12. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस S,M,T,W,T,F, ?

13. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस 1, 3, 5, 7, 11, ?

14. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस 1,3,3,9, ?

15. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस 3,5,8,13,22, ?

16. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस 10,15,20,8,13,18,7,12, ?

17. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस J,F,M,A,M,J,?

18. Arrange in alphabetical order, A1,A2,AB1,ABC1,BC2

19. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस 0,2,6,12,20, ?

20.

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.