Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Non-Technical IQ Exam ( Shrawan 28)

Welcome to your Non Technical IQ Exam Set 6

1. 
छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् 3, 4, 7, 8, 11, 12, ...

2. 
छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्: 14, 28, 20, 40, 32, 64, ...

3. 
छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् 664, 332, 340, 170, ____, 89,

4. 
छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् V, VIII, XI, XIV, __, XX

5. 
Look at this matrix and find the missing

2

3

4

5

3

3

4

3

4

3

1

?

6. 
Look at this matrix and find the missing

5

6

3

3

4

8

20

30

?

7. 
Look at this matrix and find the missing

1

2

24

1

2

1

0

40

1

4

2

5

?

2

2

8. 

9. 

10. 
B%^NgV जस्तै देखिने तलको मध्ये कुन हो ?

11. 
दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो ?

REACTHE

12. 
दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो ?

TRANSPORT

13. 
दिईएकोमा नमिल्ने कुन हो ?

14. 
अनुक्रम पुरा गर्नुहोस DE , J , NO , T , ?

15. 
WAC , SFF , OKJ , KPO , _ _ _

16. 
Z , S , V , Q , R , O , N , M , ? , ?

17. 
B , C , E , G , H , K , K , O , ? , ?

18. 
Good को Bad जस्तै Intelligent को के हुन्छ ?

19. 
123 : F : : 345 : _______?

20. 

21. 

22. 

23. 

Leave a comment

Your email address will not be published.