Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Non-Technical IQ Exam ( Shrawan 14)

Welcome to your Non-Technical IQ Exam Set-5

Name
1. रामको औसत अंक पत्ता लगाउनुहोस् यदि उसले पाँच फरक विषयमा 100,90,60,80 र 70 अंक ल्यायो भने

2. नौ विभिन्न विषयमा श्यामको औसत अंक ८० छ भने ८ विषयको औसत अंक ७५ भए अन्तिम विषयमा प्राप्त गरेको अंक पत्ता लगाउनुहोस्।

3. पाँच विषयमा विद्यार्थीको औसत अंक ८२ छ। यदि पहिलो दुई विषयको औसत अंक ८६.५ र अन्तिम दुई विषयको औसत अंक ८४ छ भने तेस्रो विषयको अंक पत्ता लगाउनुहोस्?

4. 5 विषयमा विद्यार्थीको औसत अंक 70 छ। पछि एउटा विषयमा 10 अंकले बढाएर अर्कोमा 15 अंकले घटाएपछि नयाँ औसत निकाल्नुहोस्।

5. 6 अवलोकनको औसत 12 हो। 7 औं अवलोकन समावेश गर्दा औसत 1 ले घटाइन्छ 7 औं अवलोकन फेला पार्नुहोस्।

6. A ले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ र B ले सोहि एउटै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ, यदि तिनीहरूले मिलेर काम गर्छन् भने तिनीहरूले कति दिनमा काम पूरा गर्न सक्छन्?

7. पाइप M ले 10 मिनेटमा ट्याङ्की भर्न सक्छ र B ले 20 मिनेटमा एउटै ट्याङ्की भर्न सक्छ, यदि दुवै पाइप एकैपटक खोल्छन् भने कति मिनेटमा ट्याङ्की भर्न सकिन्छ ?

8. A ले 6 दिनमा काम गर्न सक्छ र B ले 5 दिनमा र C ले 8 दिनमा एउटै काम गर्न सक्छ, यदि तिनीहरूले सँगै काम गरे भने तिनीहरूले कति दिनमा काम पूरा गर्न सक्छन्?

9. X ले ३६ दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ। X र Y ले एउटै काम 20 दिनमा गर्न सक्छ, Y ले एक्लै कति दिनमा काम पूरा गर्नेछ?

10. X, Y र Z ले 20 दिनमा कामको पुरा गर्न सक्छ । X एक्लैले 40 दिनमा गर्न सक्छ र Y एक्लैले 60 दिनमा गर्न सक्छ । यदि Z ले एक्लै काम गर्छ भने, उसले सम्पूर्ण काम कति दिनमा गर्छ ?

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. CP is half of SP , find the profit % ?

20. CP is Double of SP , find the profit % ?

21. CP of 20 article is same as SP of x articles. If profit is 25% find x ?

22. CP of 33 article is same as SP of x articles. If profit is 10% find x ?

23. CP of (y) article is same as SP of (x) articles. If profit is z% find x ?

24. क्रय मुल्य भन्दा बिक्रय मुल्य ५०% ले बढि भए नाफा % कति हुन्छ ?

25. क्रय मुल्य र बिक्रय मुल्य बराबर भए नाफा % कति हुन्छ ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.