Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Non-Technical I.Q Exam ( Jestha 22)

Welcome to your Non-Technical IQ Exam Set-1

Name
1. छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् 3, 4, 7, 8, 11, 12, ...

2. छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् 14, 28, 20, 40, 32, 64, ...

3. छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् 664, 332, 340, 170, ____, 89,

4. छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् V, VIII, XI, XIV, __, XX

5. एउटा समुहमा केहि बाख्रा र कुखुरा रहेका छन् । त्यहाँ जम्मा खुट्टाको संख्या टाउकाको दोब्बर भन्दा २० ले बढि भए सो समुहमा जम्मा कति बाख्रा रहेका छन?

6. Look at this matrix and find the missing number

7. Look at this matrix and find the missing number

8.

9. B%^NgV जस्तै देखिने तलको मध्ये कुन हो ?

10. दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो

 REACTHE

11. दिईएको शब्दको अक्षरबाट निर्माण गर्न नसकिने शब्द कुन हो

TRANSPORT

12. दिईएकोमा नमिल्ने कुन हो

13. अनुक्रम पुरा गर्नुहोस DE , J , NO , T , ?

14. WAC , SFF , OKJ , KPO , _ _ _

15. Good को Bad जस्तै Intelligent को के हुन्छ ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.