Blog

I.Q. Online Exam Transposition

I.Q. Online Exam Transposition

प्रश्न = 6 ओटा

समय = 6 मिनेट


प्रश्नमा दिइएको चित्रहरुको स्थान वा क्रम परिवर्तनको नियम पहिल्याई सो क्रमसंग मिल्ने चित्र विकल्पहरुबाट छनोट गर्नुहोस ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 thoughts on “I.Q. Online Exam Transposition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!