Blog

I.Q. Online Exam बिन्दु स्थान / स्थिति (Dot Situation)

I.Q. Online Exam बिन्दु स्थान / स्थिति (Dot Situation)

प्रश्न = 9 ओटा

समय = 9 मिनेट


1. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
2. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
3. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
4. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
5. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
6. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
7. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
8. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।
9. मथिल्लो Fig मा बिन्दुको स्थितिसँग मिल्ने गरी विकल्पहरु A,B,C,D मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुहोस ।

One thought on “I.Q. Online Exam बिन्दु स्थान / स्थिति (Dot Situation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *