Blog

I.Q. Online Exam पानीमा देखिने आकृत (Water Image)

I.Q. Online Exam पानीमा देखिने आकृत (Water Image)

प्रश्न = 30 ओटा

समय = 30 मिनेट


कुनै वस्तुको पानीमा देखिने आकृति अर्थात् वस्तुको आकृति पानीमा परी त्यसबाट Reflection भई देखिने आकृतिलाई सो वस्तुको Water Image भनिन्छ । पानीमा कुनै आकृतिको माथिको भाग तल र तलको भाग माथि Turn भई Inverted Image बन्छ ।

Capital Letters हरुको पानीम देखिने आकृति :

नोट : पानीमा देखिने आकृति (Water Image) उस्तै हुने Capital Letters हरु C,D,E,H,I,K,O र X हुन् ।

Small Letters हरुको पानीमा देखिने आकृति :

Numbers हरुको पानीमा देखिने आकृति :

दिइएको Alphabets अथवा Numbers हरुको Water Image सँग मिल्ने सही विकल्प छनोट गर्नुहोस ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *