Blog

I.Q. Online Exam चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण (Figure formation and Analysis)

I.Q. चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण (Figure formation and Analysis)

प्रश्न = 6 ओटा

समय = 6 मिनेट


1. देहायमा उल्लेखित चित्र कुन विकल्पबाट बन्छ ?
2. तलको चित्र दिइएको विकल्प मध्ये कुन विकल्प बाट बन्न सक्छ ?
3. दिइएको अपूर्ण घनलाई पूर्ण बनाउन कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ ?
4. तल दिइएको कुन 3 वटा चित्र मिलाउँदा वर्ग बन्छ ?
5. दिइएका विकल्पमध्ये कुनचाहिँ विकल्पले अपूर्ण त्रिभुज पूर्ण हुन्छ ?
6. तलकामध्ये कुन 3 चित्र मिलाउँदा पूर्ण वर्ग बन्छ ?

One thought on “I.Q. Online Exam चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण (Figure formation and Analysis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *