Blog

I.Q. Online Exam अन्तर्निहित आकृति (Embedded Figure)

I.Q. Online Exam अन्तर्निहित आकृति (Embedded Figure)

प्रश्न = 20 ओटा

समय = 20 मिनेट


कुनै एउटा चित्रम खप्टिएको वा खाँदिएको (पहिलो चित्र दोस्रो चित्रको भाग बनी खाँदिएको) छ भने त्यस्तो चित्रलाई Embedded figure भनिन्छ । यो परीक्षणमा 2 प्रकारको समस्या हुन्छ । पहिलोमा कुनै एउटा आकृति दिइएको हुन्छ । यो परीक्षणमा 2 प्रकारको समस्या हुन्छ । पहिलोमा कुनै एउटा आकृति दिइएको हुन्छ । उक्त आकृति दिइएका 4 वटा विकल्पमध्ये कुनै एउटामा Complex figure दिएर सोमा खप्टिएको (Embedded) आकृति विकालफरुबाट छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रश्नमा बायाँ तिरको एक्लो चित्र को आकृति चारवटा विकल्पहरुमध्ये कुनै एउटामा खाँदिएर (विकल्पमा दिइएको आकृतिको Part बनी) रहेको छ । सो पत्ता लगाउनुहोस ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

One thought on “I.Q. Online Exam अन्तर्निहित आकृति (Embedded Figure)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!