Blog

I.Q. Online Exam भेन चित्र (Venn Diagram)

I.Q. Online Exam भेन चित्र (Venn Diagram)

प्रश्न = 15 ओटा

समय = 15 मिनेट


नोट : दिइएका वस्तुलाई समूहमा राख्ने, छुट्याउने तथा उपसमूहमा विभाजन गर्ने सिपलाई चित्रको माध्यमबाट परीक्षण गरिने ।

1. तल दिइएको कुनचाँही Venn-Diagram ले घर (A), धोका (B) र झ्याल (C) को सम्बन्ध प्रष्टयाऊँछ ?
2. तल दईएका Diagram मध्येबाट गहुँ (A), पिठो (B) र रोटी (C) बिचको आपसी सम्बन्धलाई जनाउने उपयुक्त Diagram को छनोट गर्नुहोस ।
3. तल दिइएको कुनचाहिँ चित्रले हत्ती (E), ब्वासो (W) र जनावर (A) को सम्बन्धलाई दर्शाऊँछ ?
4. देहायकाममध्ये कुनचाहिँ Diagram ले नेपाल (N), पर्वत (P) र बाग्लुङ (B) बीचको अन्तरसम्बन्धलाई देखाऊछ ?
5. तलका चित्रहरुमध्ये कुनचाहिँ नेपाल(N), एसिया (A) र जापान (J) बिचको अन्तरसम्बन्धलाई देखाऊछ ?
6. म्याग्दी (M), बाग्लुङ (ब) र कास्की (K) को अन्तरसम्बन्धलाई निम्नमध्ये कुनचाहिँ चित्रले देखाऊछ ?
7. अपराधी (C), न्यायाधीश (J) र चोर (T)बीचको सम्बन्धलाई तलको कुन रेखाचित्रले प्रस्ट्याउँछ ?
8. श्रीमान (H), श्रीमती (W) र परिवार (F) बीचको सम्बन्धलाई तलको कुन रेखाचित्रले प्रतिनिधित्व गर्दछ ?
9. तल उल्लेखित रेखाचित्रसँग मिल्ने उपयुक्त समूह कुन हो ?
10. पुरुष (M), बुवा (F) र इन्जिनियर (E) बीचको सम्बन्धलाई तलको कुन रेखाचित्रले प्रतिविम्बित गर्दछ ?
11. लेखक (W), शिक्षक (T) र पुरुष (M) बीचको सम्बन्धलाई तलको कुन रेखाचित्रले बुझाउँछ ?
12. तल दिइएको कुन रेखाचित्रले ट्रक (A), समान (B) र जहाज (C) बीचको सम्बन्धलाई बुझाऊँछ ?
13. माछा (F), ह्वेल (W) र गोही (C) बीचको सम्बन्धलाई जनाउने भेनचित्र तलका मध्ये कुन हो ?
14. देहायमा उल्लेखित कुन रेखाचित्रले पहाड (M), जंगल (F) र पृथ्वी (E) बीचको सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गर्छ ?
15. फलफूल (A), लिची (B) र गोलभेडा (C) लाई तलको कुन रेखाचित्रले प्रतिविम्बित गर्छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!