Blog

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

बैकल्पिक_सिफारिश_सूचना_३०

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!