Blog

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ९/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

सशस्ल प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको मिति २०७६।११।१५, १६ र १७ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझाई तपसिलका उम्मेदवारहरुले पुनर्योग गराई पाउँ भनि पेश गर्नुभएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा साविकको नतिजामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको व्यहोरा पुनर्योग समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

9_पुनर्योग

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!