Blog

(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।


यस कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९२१। २०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह चार, सहायक पदमा यस कार्यालयको मिति २०७६। ०९। २१, सूचना नं ७७। २०७६-७७ बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा सिफारिस भएका यो.क्र.नं. २६ का दीपक बि.सी. यस कार्यालयको सूचना नं. १२९। २०७६-७७, मिति २०७७।०३।१५ को बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना बमोजिम प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह पाँचौ, सहायक पदमा चौरीदेउराली गाउँपालिका रमाना भै गएकोले उल्लेखित पदमा बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश गरिदिनु हुन भनी मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको च.नं. ४६, मिति २०७७।०४। ११ को पत्र प्राप्त भएकोले निजको नाम योग्यताक्रम सूचीबाट हटाई सोही विज्ञापनको बैकल्पिक योग्यता क्र.नं. १ का विष्णु गौतमलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने यस कार्यालयको मिति २०७७। ०४। १४ गते निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बैकल्पिक_सिफारिश_सूचना३

 

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!