Blog

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत (अप्राविधिक) पदका लागि बुटवल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौँको वि.नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकील समुह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा पूर्व प्रकाशित कार्यक्रम अनुसार देहायको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

117 (1)

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!