Blog

शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना…

 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि दिपायल परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

न्याय,_न्याय,_सूचना_अधिकृत_२०७६

 

 

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-16692/076-77,नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानुन/सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदका लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

110_शाखा_अधिकृत_परीक्षा_केन्द्र_न्याय

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!