Blog

लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १२९६५/०७५-७६ (खुला), चौथो तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।

 

आयोगद्वारा स्थानीय तहका लागि सञ्चालित विज्ञापन नं. १२९६५/०७५-७६ (खुला), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भ समूह, अमिन (प्राविधिक) पदको माग पद संख्या ११ (एघार) का लागि लिईएको लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका १६ (सोह) जना उम्मेदवारहरुको मिति २०७६/११/३० गते गते सञ्चालन भएको अन्तरवार्तामा उपस्थित १६ (सोह) जना उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकोले उम्मेदवारहरुको रोजाइको प्राथमिकताक्रमका आधारमा देहाय बमोजिमका स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने गरी मिति २०७६/११/३० मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

अमिन_पदको_सिफारिस_सूचना

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!